ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์

สปช.จัดงานใหญ่ “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) 13 สค.58

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง จัดแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน”สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) ในวันที่ 13 สค.58 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับจะมาร่วมพิธีรับมอบผลงานของสปช. วัตถุประสงค์การจัดงานประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฎิรูปประเทศไทย สรุปผลงานวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระพัฒนา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 โดยงานจะแบ่งเป็น […]