ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์ เสรี ตู้จินดา

โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน)

โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน)

โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน) โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ และครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม ในกิจกรรมกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างบุคคลทั่วไป และบุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย มูลนิธิสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท นำมาจัดตั้งมูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตลอดจนงานด้านศึกษาวิจัยและพัฒนาของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้าน ตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ […]

ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน

ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน

Calendar News โครงการวิ่งการกุศล Bangkok Inclusive Run แถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run” โครงการดีเพื่อสุขภาพ มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run” ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม โดยกิจกรรมกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างบุคคทั่วไป และบุคคลที่มีข้อจำกัด ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สำหรับ งานแถลงข่าวโครงการ “Bangkok Inclusive Run” จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์ เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข […]