ศาสตราจารย์ฮิโรยูกิ ฟูจิโอกะ (Prof. Hiroyuki Fujioka)

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือ FIT ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือ FIT ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้อนรับศาสตราจารย์ฮิโรยูกิ ฟูจิโอกะ (Prof. Hiroyuki Fujioka) จากสถาบันเทคโนโลยีฟูกูโอกะ (FIT) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนประเทศไทยและสานพลังความร่วมมือร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ระหว่างสองสถาบันในภูมิภาคเอเซีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อทำโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกันในหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ (IT) เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สถาบันเทคโนโลยีฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology – FIT) ก่อตั้งมากว่า 53 ปี ตั้งอยู่ ณ เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาจากกว่า 89 ประเทศ FIT มีหลักแนวคิดมุ่งมั่นเพื่อสังคมและพัฒนาบุคลากร โดยเน้น 3 วิทยาการซึ่งมีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เทคโนโลยีไอซีที สิ่งแวดล้อม และการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม