ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท.

วสท. ต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และประชุมเรื่อง การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

วสท. ต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และประชุมเรื่อง การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล และคณะ พบปะ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. และคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพและเป็นเสาหลักด้านวิศวกรรมของประเทศมา 72 ปี เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในห้วข้อ “การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศักยภาพในการพัฒนาความก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก รวมทั้งข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ด้วยเห็นความสำคัญของวิศวกรในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศไทย ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21