ศาสนา

ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย”

กำหนดการเสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย” วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องประชุมเล็ก) จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสาวิกา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน ๑๓.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ๑๓.๔๐ น. เสวนา “ความ (ไม่) รู้เรื่องพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนา ๑. พระครูสุธรรมนาถ ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุ ๒. ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) ผู้แทนฝ่ายภิกษุณี ๓. […]