ศิริราชจับมือ ท็อปส์

ศิริราชจับมือ ท็อปส์ ส่งความสุข ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศิริราชจับมือ ท็อปส์ ส่งความสุข ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จากผลสำรวจการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุขของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า จำนวนแพทย์เมื่อเทียบกับประชากรของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1,000 คน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะว่า ระดับที่จะให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงอยู่ที่ 4.5 ต่อ 1,000 คน นั่นหมายถึง ประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์ และการเข้าถึงทรัพยากรทางสาธารณสุข โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เพื่อทวีคูณความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความสุขยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก ๆ สู่ผู้คนนับล้านเป็นของขวัญแห่งการรักษาทุกกระเช้านำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลนอกจากจะมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์แล้วยังมุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพคุณธรรมทันสมัยได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศรวมถึงต้องการพัฒนายกระดับด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนซึ่งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ได้สานต่อพันธกิจ […]