ศิลปะนามธรรม

Art Exhibition “Wandering การผจญภัยแห่งจิต”

Art Exhibition “Wandering การผจญภัยแห่งจิต”

Wandering การผจญภัยแห่งจิต โดย วรกร ธงชัยขาวสอาด ศิลปะนามธรรม แสดงสภาวะแห่งจิตเผยออกมากลายเป็นรูปธรรม เหมือนกุญแจสำคัญได้ไขความจริงที่อยู่ลึกภายใน The true spontaneous of the mind reflects through abstract art. Art is a kind of products of subconscious mind of human beings. Human minds have numerous aspects which are very difficult or almost impossible to identify their true appearances, however, abstract arts could be a microscope to […]