ศิลปะวัฒนธรรม

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน”

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน”

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” นับเป็นปีที่ 2 แล้วของ โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ที่จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในวาระของการจัดงานสัปดาห์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมงานในรูปแบบโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และนานาชาติ ครั้งที่ 2 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ อาทิ พม่า ลาว จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยในส่วนของการแสดงที่เวทีกลางแจ้ง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมได้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนติด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุก สมกับที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและศิลปินจากประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการครั้งนี้