ศิลปะวัตถุจีน

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์จัดบรรยายวิชาการ ศิลปะในชุมชนจีนประเทศไทย

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์จัดบรรยายวิชาการ ศิลปะในชุมชนจีนประเทศไทย

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานบรรยายประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง #ศิลปะในชุมชนจีนประเทศไทย วิทยากรโดย คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร และ อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน โดยกำหนดการใหม่เปลี่ยนจากวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕ ของมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์จึงได้เรียนเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนสยามศึกษา นำเสนอบทความทางวิชาการศิลปะจีนสยามในสังคมไทย เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยให้กับนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจได้เรียนรู้ร่วมกัน กำหนดการ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนที่ Lobby ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ พิธีเปิด กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ การบรรยายหัวข้อแรก โดย คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร #อัตลักษณ์จีนโจงกระเบน : การหาตัวตนจีนสยามยุคจีนโจงกระเบนผ่านศิลปวัตถุ จิตรกรรม […]