ศิลปาชีพอีสานใต้

PEA สุรินทร์ร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ปั้นสุดยอดช่างไฟฟ้าฟ้าครบทุกตำบล

PEA สุรินทร์ร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ปั้นสุดยอดช่างไฟฟ้าฟ้าครบทุกตำบล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยมีนายชวลิต จันทร์สว่าง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สาขาภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจจะเป็นช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน โดยกำหนดให้มีช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่ของทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์ รวม 158 คน 158 ตำบล ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด […]

ฝีมือแรงงานสุรินทร์จัด Big Cleaning Day พร้อมบริการประชาชน

ฝีมือแรงงานสุรินทร์จัด Big Cleaning Day พร้อมบริการประชาชน

12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กระตุ้นส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สาขาภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์