ศึกษางาน

กสร. ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็ก มุ่งพัฒนาความปลอดภัยเด็กทำงาน

กสร. ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็ก มุ่งพัฒนาความปลอดภัยเด็กทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย ตั้งเป้าทบทวน เปรียบเทียบกฎหมาย พร้อมประเมินความเสี่ยงในการทำงาน มุ่งวางแนวทางพัฒนาความปลอดภัยและดูแลคุณภาพชีวิตเด็กทำงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อศึกษาทบทวน เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการควบคุมและคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งสำรวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงาน หรือกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก พร้อมระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ถึงอันตรายของลักษณะงานที่มีเด็กทำงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีการออกกฎหมายเป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะงานอันตรายที่ห้ามทำและลักษณะงานเบาที่ปลอดภัยอนุญาตให้เด็กทำได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของประเทศไทยที่ออกกฎหมายงานที่ห้ามเด็กทำและงานที่เด็กทำได้    แต่ยังไม่ได้ระบุประเภทกิจการไว้ ขณะที่ผลสำรวจและประเมินความเสี่ยงกิจการที่มีเด็กทำงานมากที่สุด พบว่า ลักษณะงานที่ควรกำหนดให้เป็นงานอันตรายสำหรับเด็กเพิ่มเติมและห้ามจ้างเด็กทำงาน ได้แก่ งานวัดระดับน้ำมันในบ่อเก็บน้ำมัน และการเติมก๊าซแอลพีจีในกิจการขายปลีกน้ำมัน งานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารและเอกสารในกิจการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานส่งวัสดุ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกิจการก่อสร้าง และงานซักรีดในกิจการบริการโรงแรม อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่า การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 7 เมตรขึ้นไป และการทำงานในอุณหภูมิสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส รวมถึงการทำงานเกิน 22.00 น. อาจเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานของเด็กทำงานในประเทศไทยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป