ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

พิธีเปิดตัวหลักสูตร วปธ. รุ่นที่ 5

พิธีเปิดตัวหลักสูตร วปธ. รุ่นที่ 5

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดตัวหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 5 หลักสูตรผลิตที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยมี ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตรฯ และดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยทีมวิทยากรให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่นายภูวาดล แสนยากุล ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ โทร. 081-732-7889, 02-000-8499

เท่ อินเด็กซ์ ให้เอกชน ‘ผ่าน’ คาบเส้น ช่วยเศรษฐกิจโต แต่ยังหวั่น เก๋าโกง ก็อปเก่ง ไอเดียกุด

เท่ อินเด็กซ์ ให้เอกชน ‘ผ่าน’ คาบเส้น ช่วยเศรษฐกิจโต แต่ยังหวั่น เก๋าโกง ก็อปเก่ง ไอเดียกุด

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจประสิทธิผลภาคเอกชน ภาพรวมประชาชนให้พอผ่าน พอใจช่วยเศรษฐกิจโต ตอบสนองผู้บริโภค แต่ยังด้อยเรื่องสร้างนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ มองว่ายังมีติดสินบน และรับผิดชอบสังคมไม่ดีพอ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีฯ ประสิทธิผลประเทศไทย (TE Index) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชนประเทศไทย (Thailand’s Private Sector Effectiveness Index : PVE Index) ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนให้คะแนนภาคเอกชนระดับกลาง ร้อยละ 61 เรียกว่า พอสอบผ่าน จากการสำรวจ 3 หมวด พบว่า ประชาชนยอมรับว่า ภาคเอกชนมีบทบาทช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดี จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ โดยในหมวดด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้คะแนนสูงสุด 62.4% เทียบกับหมวดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ 61% และหมวดด้านสถาบันภาคเอกชน ได้คะแนนต่ำสุด 59% เมื่อวิเคราะห์รายด้าน ในหมวดด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคเอกชนสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดี ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ มีค่าดัชนี 67.8% แม้ว่ายังมีข้อด้อยในการบริหารทรัพยากร […]