ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล

เปิดโครงการ “เซเรบอส อวอร์ด 2016” ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (กลาง) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ “เซเรบอส อวอร์ด 2016” ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย ที่เปิดโอกาสให้แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิชาการทั่วไป ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยอีกด้วย ณ ห้องคอนเซอเวทอรี่ ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จากซ้าย 1. รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ 2. นางสาวกชกร แก้วศรชัย 3. ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล 4. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 5. ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ […]

ประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด 2015

ประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด 2015

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2015 พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนักวิชาการ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์, คุณวีรุตย์ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.02-718-3800 ต่อ 131, 142

เสด็จทรงเปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด 2015

ปฎิทินข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2015 พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด 2015 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ตลอด จนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมี พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์, คุณวีรุตย์ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.02-718-3800 ต่อ 131, 142