สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สคช. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตกำลังตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา สามารถย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ทั้งในประเทศและระดับสากล ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป้าหมายในการร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ ความรู้ในด้านทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา มีสมรรถนะในแต่ละระดับที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ล่าสุด ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน (ASEAN TVET Officials Meeting) โดยร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “Strategies for Internationalized TVET Qualifications and Standards” ร่วมกับ ผู้แทนจาก UNESCO และ GIZ Thailand โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม […]