สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยถึง การจัด “โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ว่าองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยใช้โบว์สีน้ำเงิน (Blue Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากรายงานการทำทะเบียนมะเร็ง ปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรายใหม่ จำนวน ๑๐,๖๒๔ ราย (๑๒.๖๒ รายต่อประชากรแสนคน) ภายในปีเดียวกันสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบอุบัติการณ์การเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน ๒,๖๔๗ รายต่อปี คิดเป็น ๔.๑ รายต่อประชากรแสนคน จากสถิติจะเห็นได้ว่ามีอัตราการเกิดและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยพบอัตราการเกิดโรคเป็นอันดับ ๓ ในเพศชาย รองจากมะเร็งตับ และมะเร็งปอด ส่วนในเพศหญิงพบอัตราการเกิดโรคเป็นอันดับ ๔ รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ ตามลำดับ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และให้เกิดความตระหนักในการเข้ารับการตรวจค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากขึ้น

เดือนมีนาคมเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เดือนมีนาคมเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเพศชายเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งดังกล่าวเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และเพศหญิงเป็นอันดับ 4 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษภาคประชาชน เรื่อง รู้ทัน“มหันตภัยร้าย” มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร ถนนพระราม 6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และพบกับบูธนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยวิธีการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800, 02-202-6888