สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

กิจกรรมเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก” ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

กิจกรรมเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก” ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

29 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Environmental Research Institute, Chulalongkorn University : ERIC) ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก (Our Future of Work: Green Jobs for Climate Action)” . ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ในการนำเอาแผนกลยุทธ์การสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ถูกจ้างงานมากกว่า 70% ของประชากรกลุ่มวัยทำงานทั้งหมดของประเทศ ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆ การเริ่มต้นประกอบกิจการหรือการสร้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวคิดที่ควรนำมาพิจารณาใช้ควบคู่กันไป โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะต้องออกไปประกอบอาชีพ ควรได้ทราบประสบการณ์และแนวคิดในการทำงาน การดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ Dr. Cristina Martinez (Senior Environment & Decent Work, ILO) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก […]