สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับ World Mediation Organization (WMO) และGeorge Mason University Korea (GMUK) องค์กรชั้นนำด้านการประนอมข้อพิพาท จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ภายใต้แนวคิด Mediation : The Language of Peaceful and Conflict Resolution เป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการประนอมข้อพิพาทและบริหารความขัดแย้ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย สำหรับรูปแบบการสัมมนาจะเป็นการบรรยายร่วมกับการทำเวิร์คชอป ด้านการประนอมข้อพิพาท ในหัวข้อต่างๆ เช่น • การประนอมข้อพิพาทในธุรกิจก่อสร้าง โดยมร.วิคเตอร์ สมิธ ผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี […]

เพื่อนักลงทุน

เพื่อนักลงทุน

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือกับ นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุนในการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยมีคุณอัมพา วาณิชชัชวาล รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและการประนอม ที เอช เอ ซี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

ที เอช เอ ซี  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ ศ.ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตร “Business Relation and Dispute Management” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมี คุณณัฎฐินี เนตรอำไพ คุณอำพา วาณิชชัชวาลย์ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว และคุณกันยานี มาสังข์ ร่วมเป็นพยาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงนามความร่วมมือ

ลงนามความร่วมมือ

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามร่วมกับ Ms.Deborah Lockhart, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Australian Disputes Centre (ADC) เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กับ Australian Disputes Centre ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และความรู้ทางวิชาการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ H.E.Mr.Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ที เอช เอ ซี เปิดประตูต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในปัจจุบันการเรียนการสอนส่วนใหญ่ นิยมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน ทำให้เข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีหลายองค์กรเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชม เหมือนดังเช่น ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดบ้านให้นิสิตจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงาน ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาททางเลือกในนานาอารยประเทศ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซีสถาบันอนุญาโตตุลาการ เล่าให้ฟังว่า หลายคนยังไม่เข้าใจการทำงานและหน้าที่ของ ที เอช เอ ซี หากอธิบายแบบง่ายๆ […]