สนพ. ร่วมกับ กอ.รมน. สานต่อพระราชปณิธานติดตั้งโซลาร์เซลล์

สนพ. ร่วมกับ กอ.รมน. สานต่อพระราชปณิธานติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในโครงการพระราชดำริ พัฒนาพื้นที่ชายแดน

https://www.prbuffet.com/wp-content/uploads/gravity_forms/1-bbd41564888920f8c6bf584b341e6fe7/2017/01/DSC_72911.JPG สนพ. ร่วมกับ กอ.รมน. สานต่อพระราชปณิธานติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในโครงการพระราชดำริ พัฒนาพื้นที่ชายแดน …………………………………………………………………. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สานต่อพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ออกแบบและส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 100 กิโลวัตต์ ให้กับพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. และ กอ.รมน. ได้เห็นว่า พื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ในโครงการพระราชดำริในบางพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงได้ดำเนิน “โครงการพลังงานทดแทนสำหรับศูนย์ศิลปาชีพหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งบางพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว กอ.รมน. มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน ติดต่อกับสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ […]