สนพ.สร.

เสริมเทคโนโลยี IoT ยกระดับฝีมือแรงงานสุรินทร์

เสริมเทคโนโลยี  IoT ยกระดับฝีมือแรงงานสุรินทร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประยุกต์ใช้งาน Arduino 30 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันและในอนาคต สำหรับหลักสูตรนี้ จะเป็นการอบรมการประยุกต์ใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ร่วมกับอุปกรณ์เสริม เพื่อออกแบบระบบอัตโนมัติต่าง ๆ และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การทำระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) สั่งเปิด-ปิด ปั๊มน้ำได้โดยอัตนโนมัติ ตามอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถควบคุมคุมการ เปิด-ปิด ปั๊มน้ำผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนได้ด้วย เปิดฝึกอบรมแล้ว ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 รวม ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่แรงงานในพื้นจังหวัดสุรินทร์ หากสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.dsd.go.th/surin