สภาปัญญาสมาพันธ์

ภาพข่าว : การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย

ภาพข่าว : การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและประธานสภาปัญญาสมาพันธ์(WCT) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประธานคณะทำงานดัชนีฯ และ ผู้อำนวยการวิจัย อาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างประเทศ เพื่อเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น กว่า 300 คน ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Development of Thailand Effectiveness Index)” โดยสภาปัญญาสมาพันธ์ (WCT) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา เพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ที่คมชัด เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างแท้จริง สภาปัญญาสมาพันธ์ ได้ดำเนินการวิจัยในเรื่องที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระดับสูง โดยการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย มุ่งหวังให้มีส่วนผลักดันให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนาว่ามีการดำเนินการที่มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ทำให้เห็นลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรว่าควรมุ่งไปด้านใดก่อนหลัง เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จอย่างสมดุล จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น ดังรายละเอียด วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินด์เซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ กำหนดการ 09:00-09:30 ลงทะเบียน 09:30-09:45 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวเปิดงาน 09:45-10:15 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย ส่วนที่ 1 (perception)” […]

เท่ อินเด็กซ์ ให้เอกชน ‘ผ่าน’ คาบเส้น ช่วยเศรษฐกิจโต แต่ยังหวั่น เก๋าโกง ก็อปเก่ง ไอเดียกุด

เท่ อินเด็กซ์ ให้เอกชน ‘ผ่าน’ คาบเส้น ช่วยเศรษฐกิจโต แต่ยังหวั่น เก๋าโกง ก็อปเก่ง ไอเดียกุด

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจประสิทธิผลภาคเอกชน ภาพรวมประชาชนให้พอผ่าน พอใจช่วยเศรษฐกิจโต ตอบสนองผู้บริโภค แต่ยังด้อยเรื่องสร้างนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่ มองว่ายังมีติดสินบน และรับผิดชอบสังคมไม่ดีพอ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีฯ ประสิทธิผลประเทศไทย (TE Index) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชนประเทศไทย (Thailand’s Private Sector Effectiveness Index : PVE Index) ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนให้คะแนนภาคเอกชนระดับกลาง ร้อยละ 61 เรียกว่า พอสอบผ่าน จากการสำรวจ 3 หมวด พบว่า ประชาชนยอมรับว่า ภาคเอกชนมีบทบาทช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดี จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ โดยในหมวดด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้คะแนนสูงสุด 62.4% เทียบกับหมวดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ 61% และหมวดด้านสถาบันภาคเอกชน ได้คะแนนต่ำสุด 59% เมื่อวิเคราะห์รายด้าน ในหมวดด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาคเอกชนสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดี ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ มีค่าดัชนี 67.8% แม้ว่ายังมีข้อด้อยในการบริหารทรัพยากร […]