สมบูรณ์

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนอาคารพาณิชย์ย่านคลองถมถล่ม ที่โรงพยาบาลกลาง รับเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง พร้อมประสานประกันสังคมติดตามสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าไปเยี่ยมเยียนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ย่านคลองถม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถล่ม ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ กสร. ได้ชี้แจงกับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติว่าได้ขอความร่วมมือแพทย์และพยาบาลช่วยดูแลลูกจ้างผู้บาดเจ็บเป็นกรณีพิเศษด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมได้ไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ และเร่งติดตามให้ได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายต่อไป รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ขอเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อลูกจ้างผู้ประสบอันตรายแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของลูกจ้างด้วย รวมทั้งจะดำเนินคดีกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 228 9128-39 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 […]

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวงให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้าง

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวงให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้าง

  ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงคุ้มครองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เตรียมบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา                นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง              นายสมบูรณ์ […]

กสร. ย้ำย้ายสถานประกอบกิจการต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้า

กสร. ย้ำย้ายสถานประกอบกิจการต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้า

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการกระทบการดำรงชีวิต ต้องแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายภายใน 7 วัน นับแต่วันย้ายสถานประกอบการ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างในกรณี ที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือสถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานประกอบกิจการและไม่ประสงค์จะย้ายตามไปจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศหรือนับแต่วันย้ายสถานประกอบกิจการ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าค่าชดเชย ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับกรณีที่ถูกเลิกจ้าง สำหรับนายจ้างที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างมีสิทธิที่จะยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องสิทธิดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากลูกจ้าง นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการขึ้นก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินการ ตามกฎหมายไว้ จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง […]

กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความรู้ ความสามารถในการคุ้มครองแรงงานพร้อมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงาน เชิงคุณภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ ว่า กสร.มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเป็นกลไกสำคัญในการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพนักงานตรวจแรงงานนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้วย เช่น ทักษะการสื่อสาร การสอบข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการคุ้มครองแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ กสร.จึงได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งฝึกทักษะ เทคนิคการทำงานจากจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในการอบรมดังกล่าว ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายด้วย

กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด

กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด มุ่งคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดปัญหายาเสพติดในวัยแรงงาน พร้อมร่วมมือ ป.ป.ส. เดินหน้าคืนคนดีสู่สังคม นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะประธานเปิดงานเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการโรงงานสีขาวตั้งแต่ปี 2544 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงาน สีขาว 53,631 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 4,957,660 คน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ 6,648 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,325,871คน นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2562 นี้ กสร. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพติดคืนคนดีสู่สังคม” โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษาและรับกลับเข้าทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน […]

กสร. จัดอบรมนบร. รุ่นที่ 28 มุ่งสร้างข้าราชการมืออาชีพ

กสร. จัดอบรมนบร. รุ่นที่ 28 มุ่งสร้างข้าราชการมืออาชีพ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 28) ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 7 มี.ค. 62 มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าสร้างนักบริหารแรงงานระดับกลางให้เป็นผู้นำยุคใหม่อย่างมืออาชีพ           นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 28 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรม เอสรัชดา เลเชอร์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ว่า กสร. ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะนักบริหารระดับกลาง ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสำเร็จในฐานะบุคคลกลางที่จะต้องเชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบาย จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง หรือ นบร. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ […]