สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จัดพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือที่จะผลักดันการจัดตั้ง“สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(รูปซ้าย-ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ พร้อมรับทราบมติเอกฉันท์ของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์(รูปซ้าย-ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคมฯ และองค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคม ที่ต้องการร่วมกันผลักดันการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” เพื่อจะทำหน้าที่จะเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจะมีภารกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 2. การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศ 4. การสร้างความร่วมมือในเวทีการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 5. การเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ องค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคมที่ร่วมลงนามปฏิญญาการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” มีดังนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย […]