สานพลังประชารัฐ

โอซีซีสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

โอซีซีสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

       สุวิมล แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ในโอกาสถ่ายทอดขั้นตอนการดูแลผิวอย่างถูกวิธี และการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำทักษะไปประกอบอาชีพในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้

มอบความรู้การดูแลผิว

มอบความรู้การดูแลผิว

ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญมอบความรู้ด้านการดูแลผิว และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โอซีซีสานพลังประชารัฐ

โอซีซีสานพลังประชารัฐ

ณสมน เอกวรพันธ์ ผจก.แผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัย เสริมสร้างสุขภาพผิวที่แข็งแรง พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. แผนกวิชาการโรงแรม ตามนโยบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” โดยมี บวรลักษณ์ มะวิญธร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุขุมวิท วิทยาลัยพณิชยการบางนา

มอบความรู้เรื่องผิว

มอบความรู้เรื่องผิว

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมสุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้ การต้อนรับ  สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญมอบความรู้ด้านการดูแลผิวและการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงาน ให้แก่นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง

มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง

พัชนี เธียรธวัช ประธานฝ่ายพัฒนาสตรีสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคฯ และ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ร่วมอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการหลักสูตร ‘SME เปลี่ยนชีวิต’ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้สำหรับประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังอย่างครบวงจร โดยมี ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

สุดารัตน์ ภู่พันธ์ ผู้อำนวยการส่วนปกครองและรักษาการณ์ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.   โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ในโอกาสมามอบความรู้เรื่องการดูแลผิวและการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำทักษะไปประกอบอาชีพในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

โอซีซี สานพลังประชารัฐ

โอซีซี สานพลังประชารัฐ

สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ ตามนโยบาย “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง รุ่นที่ 4 โดยมี นฤมล รื่นอารมย์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง ให้การต้อนรับ

โอซีซีสานพลังประชารัฐ

พรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้ในการดูแลผิวอย่างถูกวิธี และการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงาน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกการบัญชี และแผนกเลขานุการ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้น ทางสายอาชีพ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ลุยเปิดบ้านตัวแทนภาคตะวันออก

ลุยเปิดบ้านตัวแทนภาคตะวันออก

นายวณิชย์ อ่วมศรี (ที่ 7 จากซ้าย แถวหลัง) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการจัดงานโรดโชว์เปิดบ้านสถานศึกษาในโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” ตัวแทนภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการออกแบบหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง โดยมี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 8 จากซ้าย แถวหลัง) หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ นายทองสุข ชมภูนุช (ที่ 9 จากซ้าย แถวหลัง) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายมงคล เฮงโรจนโสภณ (ที่ 10 จากซ้าย แถวหลัง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด ในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมงาน พร้อมด้วย […]

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เดินหน้า ‘Excellent Model School’ ดึง 14 บริษัทชั้นนำ จับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี เสริมแกร่งฝีมือชน ตอบโจทย์พัฒนาชาติ

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เดินหน้า ‘Excellent Model School’ ดึง 14 บริษัทชั้นนำ จับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี เสริมแกร่งฝีมือชน ตอบโจทย์พัฒนาชาติ

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2: Competitive Workforce) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “Excellent Model School” หรือ “สถานศึกษาต้นแบบ ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 46 แห่ง กับ 14 องค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี ที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ พร้อมเตรียมเปิดบ้านสถานศึกษาและสถานประกอบการ หวังดึงคนรุ่นใหม่เข้าสู่รั้วอาชีวะทั่วประเทศ ปทุมธานี – เช้าวันนี้ (23 ธันวาคม 2559) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อก่อตั้ง Excellent Model School หรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 46 แห่ง นำโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นตัวแทนลงนาม กับ 14 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ นำโดย […]