หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

ก.แรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบอุบัติภัยจากการทำงาน

ก.แรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบอุบัติภัยจากการทำงาน

กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พร้อมลงพื้นที่ทันทีหากเกิดเหตุร้ายแรง ตั้งเป้าลดอันตรายจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฎเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในการก่อสร้างหรือการประสบอันตรายจากการทำงานนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะหาแนวทาง รวมถึงมาตรการในการดูแลและป้องกันเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง โดยแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองนิติการ และผู้อำนวยการ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่สมควร ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยร้ายแรงเกี่ยวกับการทำงานขึ้นทั่วราชอาณาจักร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การลดการประสบอันตรายจากการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสูงโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจกำกับ ควบคุม ดูแลสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้างที่มีการใช้งานปั้นจั่นหอสูง หรือ Tower crane ให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการระยะยาวในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย […]

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมนครปฐม

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมนครปฐม

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างจังหวัดนครปฐมหยุดงานวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งว่าง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. รมว. แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ข้างต้นที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นทั่วไปตามวันเวลาดังกล่าว หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340-0679 […]

ดีเดย์ เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่มบังคับใช้ 27 ก.ย.62

ดีเดย์ เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่มบังคับใช้ 27 ก.ย.62

กระทรวงแรงงาน เผยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานและค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจทำงาน 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 400 วัน เริ่มบังคับใช้ 27 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งขยายสิทธิให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกัน ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายของการทำงาน 300 วัน และลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 […]

ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

           กระทรวงแรงงาน ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จัดพิธีมอบรางวัลThailand LabourManagement Excellence Award 2019ณ อิมแพค เมืองทองธานี ส่งเสริมความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างสร้างแรงงานที่มีศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2019 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นต้องพัฒนาภาคการผลิตในทุกสาขาให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิด Workforce Transformation เพื่อให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพสูง ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่จะก้าวไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการให้แรงงาน กระทรวงแรงงาน […]