หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

แรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรมใช้ GLP

แรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรมใช้ GLP

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ 8 สมาคมอุตสาหกรรม นำ GLP ไปใช้ในการบริหารกิจการ มุ่งปรับปรุง สภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานตามแนวทางประชารัฐ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี […]