หลักสูตรผู้บริหารระดับโลก

เกาะกระแสโลก Global Airline กับสายการบิน Low cost ผ่านหลักสูตร GBL

เกาะกระแสโลก Global Airline กับสายการบิน Low cost ผ่านหลักสูตร GBL

“ในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวในการบริหารที่มีจุดยืนและเป็นที่จดจำของลูกค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น เราจึงมุ่งเน้นความเป็น “ผู้นำด้านการพัฒนาสินค้า การให้บริการและการสื่อสารการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัทไทยแอร์เชีย จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program) หรือ GBL รุ่นที่ 1 นับเป็นการยกระดับหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 4 ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อ Global Airline โดย สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ภายใต้การบริหารของ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส และคุณรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( […]