หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ซีอาร์อาร์ซี ชิงเต่า ผู้ผลิตรถไฟเร็วสูงผสานความร่วมมือวิจัยกับวิศวลาดกระบัง

ซีอาร์อาร์ซี ชิงเต่า ผู้ผลิตรถไฟเร็วสูงผสานความร่วมมือวิจัยกับวิศวลาดกระบัง

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ต้อนรับศาสตราจารย์ ลิว เฉาชิง ผช.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชิงเต่า ซื่อฟาง ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผลิตรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและชั้นนำของโลก ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยด้านรถไฟความเร็วสูงในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมี ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ร่วมงาน ปัจจุบันประเทศจีน มีระยะทางรถไฟติดอันดับโลก รวมความยาวกว่า 22,000 กิโลเมตร จำนวนกว่า 2,000 ขบวน และยังมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตขบวนรถไฟได้ประมาณ 5,000 ตู้ต่อปี ในอนาคต บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชิงเต่า ซื่อฟาง (CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.) หนึ่งในบริษัทเครือซีอาร์อาร์ซี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1900 ตั้งอยู่ในเขต Chengyang […]