หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

วิศวลาดกระบังเปิดตัวโครงการ “หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ”

วิศวลาดกระบังเปิดตัวโครงการ “หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ”

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสนองตอบคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตทันสมัย ความสะดวกสบาย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากร เมื่อสังเกตรอบตัวเราจะพบว่าข้าวของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นล้วนแต่ผลิตจากวัสดุนานาชนิดที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว ไม้ ยาง เหล็ก คอนกรีต อิฐ อะลูมิเนียม คาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้วัสดุใหม่ๆ และวัสดุทดแทน ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตนั้นนับเป็นฐานรากสำคัญในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จึงได้จัดตั้งโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ (Bachelor of Engineering Program in Production Design and Materials Engineering) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตอบรับการพัฒนา”คน”รองรับการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอลด้วยนวัตกรรม รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า “ประเทศไทยมีจุดเด่นของความอุดมสมบูรณ์ในผลิตผลเกษตรและทรัพยากร ทำอย่างไรที่เราจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยสร้างนวัตกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า และสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ (Bachelor of Engineering Program in […]