หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

นศ.วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้า 7 รางวัล จากวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23

นศ.วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้า 7 รางวัล จากวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้า 7 รางวัลจาก “การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปอย่างไร การเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโลกยังคงมีบทบาทสำคัญ ประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการเกษตรมายาวนาน มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรคิดเป็น 1 ใน 10 ของ GDP โดยประชากรกว่า 12.4 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของแรงงานในประเทศไทยเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค […]