หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

วิศวลาดกระบัง จัดโรดโชว์แนะแนว…สานฝันสู่อนาคต ณ ร.ร. สวนกุหลาบนนท์

วิศวลาดกระบัง จัดโรดโชว์แนะแนว…สานฝันสู่อนาคต ณ  ร.ร. สวนกุหลาบนนท์

เพื่อเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และสร้างอนาคตสดใสแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) จัดโรดโชว์(Road Show) ในโครงการ “แนะแนวสัญจร…สานฝันสู่อนาคต” ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจัดบรรยายและให้ข้อมูลแนะนำสาขาหลักสูตรวิชาเด่น และแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ตอบรับตามความต้องการของตลาดแรงงานในไทยและอาเซียน ภายในงานยังมีเกมพร้อมแจกของรางวัลที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสาระเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดดเด่นด้วยแนวการเรียนการสอน Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดุลยภาพของวิชาการ ทักษะปฏิบัติ ความเป็นผู้นำ จริยธรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวล้ำด้วยอุปกรณ์และห้องปฎิบัติการทันสมัย ปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรที่น่าสนใจมากมายเพื่อรองรับงานและแนวโน้มของวิถีชีวิต ธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ เช่น วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, วิศวกรรมขนส่งทางราง, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมป้องกันประเทศ วิศวกรรมปิโตรเคมี […]