หลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ (Dual Degree)

วิศวะมหิดล -ม.ทัมกังแห่งไต้หวัน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ข้ามประเทศ ป.โทวิศวอุตสาหการ ปี 63

วิศวะมหิดล -ม.ทัมกังแห่งไต้หวัน เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ข้ามประเทศ ป.โทวิศวอุตสาหการ ปี 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ดร.หยิน เทียน หวัง (Dr. Yin-Tien Wang) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยทัมกัง (Tamkang University) แห่งไต้หวัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทย – ไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ (Dual Degree) เริ่มด้วย ป.โทวิศวกรรมอุตสาหการในปีการศึกษา 2563 ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำงานวิจัยบูรณาการและวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก กล่าวว่า ไต้หวันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าด้าน Intelligent Industries ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทัมกัง แห่งไต้หวันในการเปิด หลักสูตร 2 ปริญญา 2 ประเทศ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized Education) และสนองตอบความต้องการและแก้ข้อจำกัดอุปสรรคหลายอย่างของผู้เรียนได้ มหาวิทยาลัยทัมกัง แห่งไต้หวัน […]