หลักเกณฑ์

เผยเกณฑ์เฟ้น สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ต้องไม่เคยทำผิดตามกฎหมายแรงงาน

เผยเกณฑ์เฟ้น สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ต้องไม่เคยทำผิดตามกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฟ้นหาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 เผยเกณฑ์เข้มต้องไม่เคยทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ว่า การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดีและร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้อย่างแท้จริง คณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการกระทำผิดกรณีย้ายสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในรอบปีที่ผ่านมา นายอภิญญา กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่อยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สามารถขอแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://relation.labour.go.th/new สามารถส่งแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 2 – […]