องค์กรยั่งยืน

นิทรรศการความยั่งยืน TOG 2017

TOG มุ่งเน้นสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน TOG เกี่ยวกับนโยบายการบริหารองค์กรด้วยความยั่งยืน โดยผ่านกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ ตามฐานความรู้ ได้แก่ ฐานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ฐานต่อต้านคอรัปชั่นและสิ่งเสพติด, ฐานความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยคุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดงาน ณ บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป (บางบัวทอง) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560