องค์การสวนพฤกษศาสตร์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพร้อมด้วย บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 15 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน

ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการ สำนักบริหา เป็นผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานเลี้ยง ต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเซียน ที่เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่าผิด กฎหมาย (Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade :SAMM-IWT) ณ โรงแรมรติล้านนา จ. เชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่และบริเวณรอบสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชิญชวน “ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ไล่หมอกควัน” พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โอกาสนี้ องค์การฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำบริเวณลานด้านข้างสะพานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สามารถมารับน้ำไปใช้ฉีดพ่นลดปัญหาหมอกควันหรือในสภาวะฉุกเฉินอีกด้วย

อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3

อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายภราดร หอมแย้มรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของ CEO รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นตัวแทน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยในอนาคต ต่อ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าแนะนำการให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อ.ส.พ. ในการเข้ารับบริการในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยองค์การฯ ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี การรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้เรื่องความหลากหลายของพืชการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืช การใช้ประโยชน์จากพืช และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืช ชมพรรณไม้ในสวน และฝึกทำขนมไทย โดยมีวิทยากรจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอดีตอาจารย์สอนการทำขนมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”

อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา” จัดโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เพื่อจัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการปลูกหม่อนและเพื่อสนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดกิจกรรม โอกาสนี้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและคณะจิตอาสาร่วมกัน ปลูกต้นหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ จำนวน 200 ต้น และต้นหม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 100 ต้น และพัฒนาพื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชญา จำนวน 3 ไร่ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผอ.อ.ส.พ. พร้อมด้วย รก.รองผอ.อ.ส.พ. เข้าพบอธิบดีกรมหม่อนไหม เพื่อหารือการขอใช้พื้นของกรมหม่อนไหม เพื่อจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

อ.ส.พ.  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ให้แก่บุคลากรองค์การฯ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ของกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การสะพานปลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 2 3 32