องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. วางมาตรการเข้ม!! ป้องกันไวรัสโควิท-19

อ.อ.ป. วางมาตรการเข้ม!! ป้องกันไวรัสโควิท-19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เข้มงวดทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการเข้มการเฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คนโดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อและครอบครัว ดังนี้ 1. การให้ความรู้ โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด -19 และวิธีป้องกันในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งโปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร สื่อโสตทัศน์ภายในองค์กร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มี เช่น Facebook องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,www.fio.co.th 2. จัดตั้งจุดคัดกรอง สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อที่เข้ามาภายในอาคาร ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ถ้าพบใครที่เครื่องแสดงผลอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม หอบเหนื่อยผิดปกติ ต้องแยกออกจากผู้อื่น และเฝ้าดูอาการในส่วนที่จัดเตรียมไว้ พร้อมซักประวัติชั้นต้นเพื่อประเมินอาการและความเสี่ยง […]

ป้องกัน Covid-19

ป้องกัน Covid-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สำนักบริหารกลางแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 215 ชิ้น ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานกลาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) พร้อมนี้ ได้จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่ง ณ บริเวณโถงชั้น 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

คัดแยกขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการลดขยะ จัดประชุมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน อ.อ.ป. ให้กับผู้ปฏิบัติงานและพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกลาง โดยมี นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องฝึกอบรม (ชั้น 1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในสำนักงานกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 – 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง …

“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 – 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง …

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) (5 มีนาคม 2563) จัดแถลงข่าวในประเด็น “วันช้างไทย ประจำปี 2563” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนัก และตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของ ‘ช้างไทย’ โดยมี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษา -คณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และในฐานะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้ ทส. โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) […]

ลงนามบันทึกข้อตกลง

ลงนามบันทึกข้อตกลง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในโครงการขายผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการนิสิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนิสิตผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวฯ โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Share for Chang 2019

Share for Chang 2019

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 200,000 บาท จากการจัด “โครงการวิ่งเคียงคู่ช้าง – Share for Chang 2019” โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสนับสนุน และอนุรักษ์และบริบาลช้าง ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

ร่วมอวยพร

ร่วมอวยพร

วันที่ 4 ก.พ. 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะ เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดให้กับ แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างและบริบาลไทยของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มาโดยตลอดกว่า 25 ปี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด กรุงเทพฯ

รับมอบทุนสนับสนุนช่วยช้าง

รับมอบทุนสนับสนุนช่วยช้าง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา น.สพ.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง เป็นผู้แทน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 888,888.- บาท จากผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยชาวไต้หวันที่ไม่พึงประสงค์ออกนาม สำหรับนำไปใช้จ่ายในการดูแลและบริบาลลูกช้าง ช้างชรา ช้างเจ็บป่วย และช้างพิการ ที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลช้าง โดยมี คุณสุทธิพงษ์ แซ่เหยา เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงพยาบาลช้าง ส.คช. จังหวัดลำปาง

“อ.อ.ป.” ร่วมโครงการ “หมอสัญจร”

“อ.อ.ป.” ร่วมโครงการ “หมอสัญจร”

ระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วม “โครงการหมอช้างสัญจร” ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติช้าง รักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วย ซึ่งการสัญจรในครั้งนี้ มีนายแพทย์ เข้าร่วมตรวจสุขภาพให้กับควาญช้าง พร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับช้างและควาญช้างอีกด้วย …

อ.อ.ป. สานต่อนโยบายของรัฐ เร่งขับเคลื่อนปลูกไม้เศรษฐกิจ หวังต่อยอดนโยบายของรัฐ “เพิ่มพื้นที่ป่า ให้ได้ร้อยละ 15 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยั่งยืน” …

อ.อ.ป. สานต่อนโยบายของรัฐ เร่งขับเคลื่อนปลูกไม้เศรษฐกิจ หวังต่อยอดนโยบายของรัฐ “เพิ่มพื้นที่ป่า ให้ได้ร้อยละ 15 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยั่งยืน” …

10 มกราคม 2563 /องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ 4 บริษัทฯ ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรีเทค ชัยนาท จำกัด , บริษัท เปเปอร์ทรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท คันนา จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. และความร่วมมือวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ” โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) และนายศิริศักดิ์ นาใจคง ผู้แทน/ผู้รับมอบอำนาจของ 4 บริษัทฯ เอกชน ณ ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า […]

1 2 3 4