อธิบดีกสร.

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์   ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 40 คน ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  การบริหารด้านการเงินและสร้างวินัยการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ก.แรงงาน ดึงนายจ้าง ลูกจ้างร่วมกำหนดอนาคตแรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0

ก.แรงงาน ดึงนายจ้าง ลูกจ้างร่วมกำหนดอนาคตแรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกำหนดแนวทาง พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมว่า กสร.ได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์การแรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นมาตรฐาน สอดคล้องและเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง “ความสามัคคี” มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่ “แรงงานสัมพันธ์ 4.0” กล่าวคือ […]