อบรมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

อบรมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

อบรมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

นายทวีสิทธิ์ บัวมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีและเครื่องจักร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างหลักสูตร และทดลองใช้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์