“อบรม Big Data Certification 120 ชั่วโมง”

“อบรม Big Data Certification 120 ชั่วโมง”

“อบรม Big Data Certification 120 ชั่วโมง” สถาบันไอเอ็มซี ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data IT Professional หรือ Data Scientistโดยต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอทีมาเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Certification หลักสูตร 120 ชั่วโมง (4 เดือน) ที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ Big Data อย่างเจาะลึกทั้ง Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์ จนถึงการทำ Predictive Analytics หลักสูตรประกอบด้วยบรรยาย Workshop Assignment และศึกษาดูงาน โดยจะมีการติดตั้งใช้เครื่องมือ Big Data จริงๆที่สามารถทำงานได้ รวมถึงการใช้งานบนระบบ Cloud ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของทางสถาบันได้ […]