เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย อ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวลาดกระบัง เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการและคณาจารย์จากคณะฯเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอจากนักศึกษาแต่ละภาควิชา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของภาควิชาและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานในอนาคต โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและเศรษฐกิจ ภาควิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมงานประกอบด้วย รศ.ดร.เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม, อาจารย์สุธรรม สันธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตวิศวกรรมการวัดคุม, ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,อาจารย์เฉลิมพันธ์ หวังวิวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการชั้นนำ ได้แก่ คุณอุษา จันทรัตน์ และ คุณศิริพร กุบแก้ว บริษัท สมาร์ท แทรค เทคโนโลยี จำกัด, คุณสุทธิพงศ์ แสงศิรินาวิน และคุณสัญญา สายเจริญ บริษัท แม็กซิมอินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ […]