เปิดหลักสูตร วตท.22

เปิดหลักสูตร วตท.22

เปิดหลักสูตร วตท.22

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22) จำนวน 96 คน โดยมี เกศรา มัญชุศรี กฤษฎา เสกตระกูล สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ วิทิต ลีนุตพงษ์ ภัทรียา เบญจพลชัย ให้เกียรติร่วมพิธี