เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนขององค์กร โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day) ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงความหมายของความยั่งยืน และตระหนักได้ว่าความยั่งยืนนั้นมีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่องค์กร โดยบริษัทฯ ได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมโทรซิสเต็มส์ฯ สำนักงานใหญ่ กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ส่วนกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วม และสนุกไปกับกิจกรรมดังกล่าว เช่น การให้ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมส์ชิงรางวัลตามซุ้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) พร้อมกับกิจกรรมประกวดการแต่งกาย ภายใต้แนวความคิด “รักษ์โลก” และเปิดโอกาสให้พนักงานทำความดีด้วยการร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่นเด็กที่ยังอยู่ในสภาพใหม่ หนังสือเรียนชั้นปฐมวัย เครื่องสำอางเก่า ในบริเวณงานเพื่อนำไปบริจาคแก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาสนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากคุณชลธร ดำรงค์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับทราบและสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและธุรกิจขององค์กร […]