“เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา”

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิด “เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” ช่วยผู้พิการกว่า 3 แสนคน

สุวิทย์ เมษินทรีย์  เปิด “เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” ช่วยผู้พิการกว่า 3 แสนคน

สำนักนายกรัฐมนตรี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดงานเปิด “เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกด้วยกัน หรือระหว่างคนไทยทั่วไปกับคนหูหนวกให้ก้าวไปด้วยกันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเรียนรู้ภาษาไทยแก่คนหูหนวก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานสำนักราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ท่ามกลางความยินดีของผู้พิการทั่วประเทศ กล่าวว่า “ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปข้างหน้านั้น การพัฒนาด้านภาษาไทยและการสื่อสารถือเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติและความเป็นไทย ควบคู่กับการดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทยให้ก้าวเดินไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาฯ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย คนหูหนวกจากชุมชน สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย คนหูหนวก, ฝ่ายเทคโนโลยีสำหรับคนหูหนวก, นักภาษาศาสตร์, ล่ามภาษามือจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งบัดนี้พร้อมเปิดใช้งาน […]