แก้วมณีสมุนไพร

แก้วมณี สมุนไพร คว้ารางวัล NEC Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แก้วมณี สมุนไพร คว้ารางวัล NEC Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แก้วมณี สมุนไพร คว้ารางวัล NEC Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หจก. แก้วมณี สมุนไพร ผู้ผลิตยามสมุนไพรชีวภาพจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ารางวัล NEC Award (New Entrepreneur Creation) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางพรทิพย์ มาลาธรรม เจ้าของกิจการแก้วมณี สมุนไพร เปิดเผยว่าการผลิตยาสมุนไพร ภายใต้ หจก. แก้วมณี สมุนไพร ถือเป็นรุ่นที่ 3 โดยได้นำองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์และเภสัชยุคใหม่ รวมไปถึงการจัดทำบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เริ่มตื่นตัวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย จนทำให้ หจก.แก้วมณี สมุนไพร ได้รับรางวัล NEC Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ NEC เป็นโครงการที่ดำเนินงานจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เป็นหน่วยหลักในการบริหารโครงการและดำเนินงานร่วมกับหน่วยร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคม/องค์กรอิสระ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวนมากกว่า 30 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความประสงค์และความพร้อมจะก้าวสู่การเป็น “ผู้ประกอบการใหม่” ให้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ […]