แข่งขันตอบปัญหาบัญชี

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนสายวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมการบัญชี http://ciba.dpu.ac.th หรือที่ https://goo.gl/wtzeRP […]

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

CIBA เปิดเวทีปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเวทีจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฟ้นหานักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม หวังช่วยเสริมสร้างขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาทนั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญของวิทยาลัย CIBA ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยั้งเป็น 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพที่มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน พร้อมการนี้การแข่งขันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่น เช่น ทักษะความรู้ด้านบัญชี ทักษะส่วนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม จำนวนกว่า 300 คน […]