3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ

3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ

3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมผลิตกำลังคนในการจัดขยะชุมชนแบบมืออาชีพ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก และ มีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการและทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่และน่าอาศัยและ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท “การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ 2559 -2564) และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) อีกด้วย ล่าสุดทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับจังหวัดพิษณุโลก และบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด ในการผลิตกำลังคนด้านการจัดการของเสียชุมชนอย่างมืออาชีพ เนื่องจากสคช.ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับความสามารถของบุคคลในอาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการจัดการของเสียชุมชนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง […]