AIG

“เอไอจี” ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

“เอไอจี” ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ รองประธานอาวุโส ธุรกิจนายหน้าและลูกค้าองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายฌานพล รตนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 130,000 บาท ให้กับ นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยก่อนหน้านี้ เอไอจีได้ระดมความช่วยเหลือจากพนักงานด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม และของใช้จำเป็น มอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอไอจีที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม ที่มุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief)