Art for Cancer

งานประชุมมะเร็งเต้านมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 : South East Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) 2019

งานประชุมมะเร็งเต้านมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 : South East Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) 2019

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายการดูแลรักษามะเร็งเต้านมในเขตภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) และ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer) พร้อมหน่วยงานเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมมะเร็งเต้านมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 : South East Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการด้านการดูแลรักษา และเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะมาร่วมเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงาน พร้อมข้อมูลในการเข้าร่วมงานและลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ www.seabcs2019.com รับจำนวนจำกัด!