AUTODOME

AUTODOME IP 4000i และ 5000i

AUTODOME IP 4000i และ 5000i

กล้องหมุน ก้ม ส่าย เงย ที่ใช้ภายในอาคาร AUTODOME IP 4000i และกล้องใช้ภายนอกอาคาร AUTODOME IP 5000i ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามบุคคลที่ต้องสงสัยได้ แม้ในความเร็วและระยะที่ไกลเกินกว่าขอบเขตการมองเห็นของกล้องแบบติดตั้งคงที่ แต่ด้วยความละเอียด 1080p และอัตราเฟรม 60 เฟรมต่อวินาทีจับภาพสีได้ละเอียดมาก โดยรุ่นที่มี IR จะสามารถระบุวัตถุที่อยู่ห่างออกไป 150 เมตรในเวลากลางคืนได้ กล้องเหล่านี้มีEssential Video Analytics เป็นฟังก์ชันมาตรฐาน ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเห็น และแจ้งเตือนคุณถึงภัยคุกคามที่น่าเป็นไปได้ในขณะนั้น ซึ่งหมายความว่ากล้องรุ่นนี้ทำได้มากกว่าการรักษาความปลอดภัยวิดีโอเพียงอย่างเดียว และยังสามารถส่งสถิติที่น่าสนใจสำหรับการนับจำนวนคน รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ หรือวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปกป้องสถานที่ของตนและยกระดับการนำข้อมูลวิดีโอไปใช้ประโยชน์ในอีกระดับ