BEDO ประกาศความพร้อม เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

BEDO ประกาศความพร้อม เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

BEDO ประกาศความพร้อม เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

BEDO ประกาศความพร้อม เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “10 ปี BEDO สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด หวังกระตุ้นคนไทยเห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เปิดเผยว่า BEDO ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 และได้ครบรอบ 10 ปีในปีนี้ ที่ผ่านมา BEDO มีการทำงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นที่ถือเป็นฐานทรัพยากรของประเทศ โดย BEDO ให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนฐานรากให้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง ตระหนักถึงความได้เปรียบด้านทรัพยากรท้องถิ่นและการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หากแต่การพัฒนาดังกล่าวจะต้องไม่ทำลายฐานทรัพยากรเดิม […]