DIP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

18 ม.ค 60 (เชียงใหม่) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายรัฐ พัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปี3 และ ปี 4 ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดอบรมการออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้นทาง Start Up และมุ่งสู่นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท นางอนงค์ ไพจิตร ประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก พร้อม ร่วมเป็นประธานในการแสดงความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ ระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยณเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยง ส่งเสริม และขยายผลองค์ความรู้สู่การศึกษาด้านออกแบบ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 […]

เปิดตัวโครงการ ‘Safe Software, Safe Nation’ เร่งลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต้นตอภัยไซเบอร์

เปิดตัวโครงการ ‘Safe Software, Safe Nation’ เร่งลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต้นตอภัยไซเบอร์

กรุงเทพฯ 11 มีนาคม 2559 – การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับภัยและความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ประชาชน และองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมบนโลกไซเบอร์ของประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อป้องกันภัยและลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องหมดไป โครงการ “Safe Software, Safe Nation” เป็นโครงการระดับประเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อลดการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ควบคู่ไปกับการป้องกันภัยและลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งนี้ ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป การให้ความรู้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ Safe Software, Safe Nation ดังนั้น โครงการนี้จึงมีการให้คำแนะนำและแนวทางปฎิบัติสากลเรื่องการใช้และบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ เพื่อปกป้ององค์กรธุรกิจและประชาชนทั่วไปจากการถูกมัลแวร์โจมตี ภัยและความเสี่ยงอื่นๆ โครงการนี้ยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมบนโลกไซเบอร์ที่ถูกกฎหมาย และมีความมั่นคงปลอดภัย นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เราสนับสนุนโครงการ Safe Software, Safe Nation และจะประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โครงการนี้ยังจะส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือของประเทศไทย พร้อมๆ กับการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์” โครงการ Safe Software, […]

งานกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

งานกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย สร้างการตระหนักรู้ถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม : กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา” ภายใต้แนวคิด “STOP PIRACY Buy Original Now หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้ทราบถึงผลเสียของการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อให้นิสิต นักศึกษา เกิดความตระหนัก และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้น้อยลงได้ สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการในทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]